Електронен касиер

Съвременните средства за разплащане са много гъвкави, което позволява да се промени начина, по който се събират месечните вноски от съсобствениците. Сега тези вноски може да се превеждат по електронен път директно в общата сметка. Който желае може да ползва касите на EASYPAY, които са над 2000 или да внесе вноската си в еРау по електронен път.

Чрез услугата Електронен касиер се извършват следните действия:

  • Издължаване към външни доставчици на услуги (ток, вода,чистачка, сметки за ремонт и поддръжка на асансьора и др.)
  • Ежемесечен отчет за приходите и разходите, баланс на всички сметки.
  • Контрол върху събираемостта на месечните вноски за поддръжка на общите части на етажната собственост. Събиране на сумите в обща банкова сметка, като всеки сам внася дължимите средства по избран от него начин.
  • Събиране на допълнителни вноски за належащи нужди. Разпределяне на сумите по план, одобрен от общото събрание на съсобствениците. Отчет и стриктно счетоводство на всички допълнителни приходи и разходи.
  • Организиране на инвестиционен фонд или обща каса за извънредни нужди, в случай, че общото събрание е взело такова решение. Използване на събраните общи пари по предназначение - планови или извънредни ремонти, изпълнение на предписания на контролни органи и покриване на щети при извънредни ситуации - пожари, наводнения и др.

За да бъде добре поддържана една сграда и да изглежда добре, са нужни много средства. Предвидливите стопани отделят ежемесечно малки суми, които не натежават на семейният им бюджет, но с времето се натрупват и могат да покрият извънредно възникнали щети в общите части на сградата. Внезапното събиране на големи суми е много по-трудно, отколкото да се внасят малки вноски редовно.