Аварийни ремонти

Всеки професионален домоуправител има готовност за реакция при възникване на аварийни ремонти в сградите, за които отговаря. Възникването на повреди, които налагат незабавен ремонт е една от най-неприятните ситуации. В такъв момент трябва да се събират пари от съсобствениците, за да може да се ангажира фирма, която да осъществи ремонтните дейности. Ролята на домоуправителя в случая е да организира ремонтните дейности, като осигури най-изгодната оферта, която е приемлива за съответната ситуация.

Когато сградата има професионален домоуправител, той реагира незабавно, когато бъде уведомен за извънредната ситуация. При избора на фирма, която да извърши ремонта, той може да реагира по няколко начина. Първият е, да избира между най-добрите оферти, които могат да предложат фирмите, които се занимават с този тип дейност. Вторият - да избира от списък с фирми, с които има договорни отношения за отстъпки в цените, при извършване на ремонти в сградите, за които отговаря.

При всички случаи той е длъжен да съгласува действията си със сдружението на собствениците в сградата. При ангажиране на фирма за извършване на аварийни ремонти, домоуправителят сключва договор за сроковете, в които ще се приключи работата, точно описание на ремонтните дейности и задължително включен гаранционен срок за качеството на ремонта. В случай на повреда заради некачествена работа, фирмата ще бъде задължена да извърши поправка за своя сметка.

Услугата, свързана с организация на аварийни ремонти е включена в предложените ценови пакети за професионален домоуправител. Цената на всеки ремонт и вложените материали се заплащат от собствениците на сградата. Професионалният домоуправител е задължен да организира ремонти на всички инсталации в сградата при възникване на такава необходимост - ел. инсталация, канализация, строителни дейности, поправка на покрива, поддръжка на асансьора и други. Всяка възникнала повреда се отстранява аварийно или по план.

Всеки професионален домоуправител има инструменти за реакция при невъзможност на живеещите в сградата да платят веднага за ремонта. В такъв случай той може да разсрочи плащането, като договори с фирмата определен срок за изплащане на ремонта, или ако това не е възможно, може да съдейства за отпускане на заем от банка. Предвидливите съсобственици събират определена сума над месечните си вноски и така се натрупват средства за аварийни ремонти. При разсрочване на плащането за аварийни ремонти, сумата се разпределя върху месечните вноски на съсобствениците и така за определен срок от време се изплаща.

За всеки професионален домоуправител един от приоритетите в дейността му е събирането на месечните вноски. В случай, че някои съсобственици упорито отказват да плащат общите сметки, домоуправителят има достатъчно законови инструменти, за да се справи с тях. Никой не е длъжен да носи на гърба си хора, които не поемат ангажименти за поддръжка на общата собственост. Професионалният домоуправител слага край на тази нечестна игра, като некоректните съседи ще бъдат задължени да платят дължимите суми или същите ще бъдат събрани по съдебен път.